Μαγνητικός Σάρωθρος

Μαγνητικός Σάρωθρος

Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων