Προκατασκευασμένος Καλούπιος Σκυροδέματος


Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων